Settings -
£
$
¥
$
¥

Warunki korzystania

 

Istnieją ogólne warunki regulujące korzystanie z tej witryny internetowej i naszych usług.

Uzyskując dostęp, korzystając lub rejestrując się na tej stronie internetowej, naszych biuletynach lub innych usługach, zawierasz prawnie wiążącą umowę na podstawie niniejszych warunków z Viaboo.

Wprowadzenie

Witamy w witrynie www.Viaboo.com („Witryna”, „Witryna internetowa”, „Witryna” lub „Witryna”). Ta witryna internetowa, jej strony, zawartość, usługi i infrastruktura są własnością firmy Viaboo („Viaboo”, „nas”, „nas”, „my”) lub przez inne strony, są obsługiwane i udostępniane. Witryna i jej zawartość są przeznaczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, z zastrzeżeniem warunków użytkowania określonych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania (niniejsza „Umowa”) określają zasady i warunki regulujące korzystanie z tej witryny.

Modyfikacje niniejszej Umowy

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Umowie według własnego uznania. Jak tylko ta strona zostanie zaktualizowana, zmiany zaczną obowiązywać. Prosimy o okresowe przeglądanie niniejszej Umowy. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej po zmianie niniejszej Umowy będzie równoznaczne z akceptacją wszelkich takich zmian.

Prywatność

Opisujemy nasze obecne praktyki związane z danymi osobowymi i innymi informacjami zebranymi za pośrednictwem naszej strony internetowej w naszej Polityce prywatności i że możemy od czasu do czasu aktualizować nasze zasady i praktyki według własnego uznania. Potwierdzasz, że przeczytałeś i zgadzasz się z niniejszą polityką prywatności.

Twoje wykorzystanie treści i informacji (wyłączenie odpowiedzialności)

W serwisie dostępne są różnorodne informacje, porady, zalecenia, listy, wiadomości, komentarze, posty, teksty, grafiki, oprogramowanie, muzyka, dźwięk, zdjęcia, filmy, dane i inne materiały („Treść” lub „Treść”). Część treści jest dostarczana przez nas lub naszych dostawców, a inne treści są dostarczane przez osoby korzystające z naszej strony internetowej („Użytkownik”, „użytkownik”, „Użytkownicy” lub „Użytkownicy”), takie jak opinie i opinie użytkowników przekazywane za pośrednictwem recenzji, posty na czatach, blogach lub forach dyskusyjnych. Chociaż staramy się, aby zawartość naszej witryny internetowej była dokładna, kompletna i aktualna, nie możemy zagwarantować i nie odpowiadamy za dokładność, kompletność ani aktualność jakichkolwiek treści, niezależnie od tego, czy są one dostarczane przez nas, naszych dostawców czy przez naszych użytkowników. . Wszelkie opinie, porady, oświadczenia lub inne informacje wyrażone lub udostępnione przez użytkowników lub inne strony trzecie należą do danego użytkownika lub strony trzeciej, a nie do nas.

Nie mamy żadnego obowiązku wstępnego sprawdzania, edytowania ani usuwania jakichkolwiek treści dostarczanych przez użytkowników, które są publikowane lub dostępne za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Niezależnie od powyższego będziemy mieć prawo (ale nie obowiązek), według własnego uznania iz dowolnego powodu, do wstępnej selekcji, edycji, odmowy akceptacji, usunięcia lub przeniesienia takich treści.

Treści generowane przez użytkowników

Treści generowane przez użytkowników („Treści użytkownika” lub „treści użytkownika”) to informacje dostarczane przez naszych użytkowników z zamiarem opublikowania ich na naszej stronie internetowej (np. Napisanie recenzji lub post na naszych forach). Jako nasz użytkownik jesteś odpowiedzialny za wszelkie treści użytkownika, które przesyłasz, publikujesz lub w inny sposób udostępniasz na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem.

Nie rościmy sobie prawa własności do treści użytkownika, ale przesyłając, publikując lub w inny sposób udostępniając naszą stronę internetową lub za jej pośrednictwem, automatycznie przyznajesz nam prawo do wykorzystywania treści użytkownika w dowolny sposób. Obejmuje to niewyłączne, wieczyste, zbywalne, nieodwołalne prawo, z prawem do udzielania sublicencji i bez jakiejkolwiek opłaty licencyjnej lub rekompensaty w zamian, do używania, reprodukcji, dostosowywania, tłumaczenia, rozpowszechniania, publikowania, tworzenia dzieł pochodnych, ujawniania i powielania treści we wszystkich obecnie znanych i przyszłych mediach. Zgadzasz się, że możemy zdecydować, czy i w jaki sposób treść użytkownika jest uznawana, a także zgadzasz się, że dostarczone treści użytkownika mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, takie jak Google. Udzielasz nam i każdej wyznaczonej przez nas osobie trzeciej prawa do podejmowania (prawnych) działań, jakie uznają za konieczne w celu ochrony (praw autorskich) treści użytkownika, w tym, ale nie w drodze ograniczenia, do podejmowania czynności (prawne) w imieniu i na rzecz Ciebie.

Zgadzasz się nie przesyłać, nie publikować ani w żaden inny sposób nie udostępniać na naszej stronie internetowej ani za jej pośrednictwem żadnych danych osobowych o innych osobach i / lub obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby, treści o charakterze seksualnym lub jakichkolwiek innych materiałów. Oświadczasz i gwarantujesz nam, że takie treści użytkownika nie są poufne i że masz wszelkie niezbędne pozwolenia na przesyłanie, publikowanie i udostępnianie w inny sposób takich treści użytkownika. Zgadzasz się nie przesyłać, nie publikować ani w inny sposób nie udostępniać na naszej stronie internetowej ani za jej pośrednictwem żadnych treści handlowych, reklamowych, promocyjnych lub podobnych do spamu, ani żadnych innych materiałów. Zgadzasz się również nie przesyłać, nie publikować ani w inny sposób nie udostępniać na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem jakichkolwiek treści użytkownika, które mogą naruszać jakiekolwiek przepisy prawa obowiązujące w Twoim kraju, Polsce, innym kraju lub prawie międzynarodowym. Naruszenie któregokolwiek z tych warunków może doprowadzić do natychmiastowego i trwałego zakazu - z powiadomieniem dostawcy usług internetowych, jeśli zostanie to przez nas wymagane, i możemy zdecydować o podjęciu innych działań prawnych. Zgadzasz się, że mamy prawo do usunięcia, edycji, przeniesienia lub zamknięcia Twojego konta i / lub wszelkich treści użytkownika w dowolnym momencie, jeśli uznamy to za stosowne.

Własność i prawa własności intelektualnej

Ta strona jest własnością Viaboo. Wszelkie prawa i zainteresowanie treściami dostępnymi za pośrednictwem strony internetowej, wyglądem i stylem strony internetowej, projektami, znakami towarowymi, znakami usługowymi i nazwami handlowymi wyświetlanymi na stronie internetowej oraz adresem URL witryny są własnością firmy Viaboo lub jej licencjodawców i są chronione prawami autorskimi. , znaków towarowych, patentów lub innych praw i praw własności. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek treści dostępnych za pośrednictwem strony internetowej w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek celu bez uprzedniej pisemnej zgody nas lub, w stosownych przypadkach, naszych licencjodawców. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie, są wyraźnie zastrzeżone dla firmy Viaboo i jej licencjodawców.

Twój kontakt z reklamodawcami lub innymi stronami trzecimi

Twoje relacje z reklamodawcami lub innymi stronami trzecimi znalezionymi lub dostępnymi za pośrednictwem naszej strony internetowej są wyłącznie między Tobą a stroną trzecią. Transakcje te obejmują między innymi udział w promocjach, płatności i dostawę przedmiotów, takich jak wycieczki samochodowe, jeśli takie istnieją, oraz wszelkie warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi transakcjami. Uzyskujesz dostęp i używasz takich witryn, w tym treści, elementów lub usług w tych witrynach, wyłącznie na własne ryzyko. Nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek treści lub praktyk dotyczących prywatności ani w żaden inny sposób w odniesieniu do takich osób trzecich lub jakichkolwiek przedmiotów lub usług, które można uzyskać od takich osób trzecich, a użytkownik zgadza się, że nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do do jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku jakichkolwiek transakcji między Tobą a jakąkolwiek stroną trzecią lub w wyniku obecności takich osób trzecich na naszej stronie internetowej.

Dzieci poniżej 13 roku życia

Nasza strona internetowa jest skierowana do osób dorosłych i nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 13 lat. Utworzenie konta na naszej stronie internetowej, w tym między innymi konto na naszych forach dyskusyjnych, przesłanie recenzji użytkownika, inne treści użytkownika lub zapytanie o drogę wyjazd nie jest dozwolony dla dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli dowiemy się, że takie działania podjęło dziecko w wieku poniżej 13 lat, jak najszybciej usuniemy to konto, wszelkie treści użytkownika zamieszczone na naszej stronie. Jeśli uważasz, że konto zostało utworzone przez dziecko w wieku poniżej 13 lat, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@viaboo.com.

Wyłączenie gwarancji

Witryna jest udostępniana na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Viaboo wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności.
Viaboo nie gwarantuje, że witryna spełni Twoje wymagania, ani że dostęp do niej będzie nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów, ani że ewentualne usterki zostaną naprawione. Viaboo nie udziela żadnych gwarancji co do wyników, które można uzyskać w wyniku korzystania ze strony internetowej, ani co do dokładności, jakości lub wiarygodności jakichkolwiek informacji uzyskanych za jej pośrednictwem.

Granice odpowiedzialnosci

Viaboo i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane bezpośrednio lub pośrednio z jakimikolwiek działaniami lub bezczynnością podejmowanymi na podstawie treści dostępnych za pośrednictwem strony internetowej. Musisz ocenić i ponieść wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem jakichkolwiek treści, w tym poleganie na dokładności, kompletności lub przydatności takich treści. W szczególności przyjmujesz do wiadomości, że viaboo nie ponosi odpowiedzialności za zniesławiające, obraźliwe lub niezgodne z prawem postępowanie użytkowników lub osób trzecich.
Ponadto w żadnym wypadku viaboo ani jej podmioty stowarzyszone nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie, przypadkowe, karne lub wtórne szkody, w tym między innymi utratę możliwości użytkowania, utratę zysków, utratę danych, koszty zakupu produktów zastępczych. lub usług lub wszelkich innych takich szkód, niezależnie od tego, gdzie je wywołano, i na podstawie jakiejkolwiek teorii odpowiedzialności, czy to za naruszenie umowy, czyn niedozwolony (w tym zaniedbanie i odpowiedzialność bezwzględną), czy też w inny sposób wynikający z (1) korzystania z lub niemożności korzystania z Strona internetowa; (2) koszt zakupu zastępczych usług, towarów lub stron internetowych; (3) nieuprawniony dostęp lub zmiana Twoich transmisji lub danych; (4) oświadczenia lub zachowania osób trzecich na stronie internetowej; lub (5) wszelkie inne kwestie związane ze stroną internetową. Ograniczenia te będą obowiązywać niezależnie od tego, czy firma viaboo została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód, czy też nie, bez względu na niepowodzenie w realizacji podstawowego celu jakiegokolwiek ograniczonego środka naprawczego.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i unieszkodliwić Viaboo, jego dyrektorów, kierowników, pracowników, właścicieli, agentów i podmioty stowarzyszone, przed i przed wszelką odpowiedzialnością, szkodami, stratami, roszczeniami, wydatkami wszelkiego rodzaju (w tym, bez ograniczeń, rozsądnymi prawnikami '' opłaty) bezpośrednio lub pośrednio związane z (1) naruszeniem przez Ciebie Umowy; lub (2) treści użytkownika, które przesyłasz, publikujesz lub przesyłasz za pośrednictwem strony internetowej.

Twoje konto

Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności wszelkich haseł powiązanych z Twoim kontem w naszej witrynie internetowej, monitorowanie całej aktywności na koncie i przyjmowanie pełnej odpowiedzialności za wszystkie działania wykonywane na Twoim koncie.

Modyfikacja lub zawieszenie naszej strony internetowej

Możemy w dowolnym momencie zmodyfikować, przerwać lub zawiesić działanie naszej strony internetowej lub dowolnej jej części, tymczasowo lub na stałe, bez powiadomienia.

Zmiana właściciela

Jeśli jesteśmy w trakcie sprzedaży naszej firmy, naszej strony internetowej lub znacznej części naszej działalności, zgadzasz się, że możemy ujawnić i / lub przekazać Twoje dane osobowe, a także inne informacje (potencjalnemu) nowemu właścicielowi, aby mogli lepiej cenią naszą działalność i, jeśli zostaną sprzedane, kontynuuj świadczenie usług oferowanych przez tę witrynę. Będzie tak również w przypadku, gdy nowy właściciel jest firmą, organizacją lub osobą spoza UE.

Zgadzasz się również, że w przypadku, gdy własność naszej firmy lub strony internetowej zmieni prawa, obowiązki i ograniczenia, określone w niniejszej umowie, zostaną przeniesione na nowego właściciela bez powiadomienia i akceptujesz nowego właściciela jako nowy kontrahent w niniejszej Umowie.

Wypowiedzenie niniejszej Umowy

Każda ze stron może w dowolnym momencie wypowiedzieć Umowę z dowolnego powodu lub bez powodu, za wypowiedzeniem, które będzie skuteczne ze skutkiem natychmiastowym lub zgodnie z wypowiedzeniem. Po rozwiązaniu nie będziesz już mieć dostępu do naszej strony internetowej. Postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój zamiar lub znaczenie miały przetrwać takie rozwiązanie, pozostają w mocy bezterminowo.

Rozdzielność umowy

Jeśli którekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane przez sąd lub inny wiążący organ za nieważne, zgadzasz się, że dołożą Państwo wszelkich starań, aby urzeczywistnić intencje stron wyrażone w tym postanowieniu, a pozostałe postanowienia Umowy będą nadal z pełną mocą i skutkiem.

Obowiązujące prawo

Niniejsza Umowa i rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z niniejszą Umową lub stroną internetową podlega prawu holenderskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowane bez nadawania mocy prawnej zasadom kolizyjnym. Wszelkie działania prawne lub postępowania sądowe między Viaboo a Tobą związane z Umową będą wnoszone wyłącznie do sądu właściwej jurysdykcji znajdującego się w Warszawie, w Polsce, w Europie, a Użytkownik zgadza się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji takich sądów.

Reklamacje merytoryczne

Aby złożyć skargę dotyczącą naruszenia praw autorskich do naszych treści lub ogólnie dotyczących naszych treści, wyślij wiadomość e-mail na adres info@viaboo.com

Kontakt

Viaboo jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzoną zgodnie z prawem polskim i posiada biura w Warszawie, w Polsce, w Europie.
Jeśli masz jakieś sugestie lub uwagi dotyczące niniejszej Umowy, wyślij wiadomość e-mail na adres info@viaboo.com.

 

Powrót do strony głównej
Odkryj najlepsze wycieczki drogowe w USA